บทความ​วิจัยนิสิต​

/บทความ​วิจัยนิสิต​
บทความ​วิจัยนิสิต​2021-09-20T09:07:33+00:00

Proceeding of the Data Science Conference (DSCon)

การประชุมวิชาการ วิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับ ชื่อบทความ​วิจัย รายชื่อผู้เขียน บทความ
1 Gender Classification From Text Data In Social Network
การจำแนกเพศจากข้อความบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก
เอกภพ พูลสวัสดิ์
2 24-Hour Forecasting Models for PM2.5 Concentration from Photos Using Convolutional Neural Network and Long Short-Term Memory
แบบจำลองการพยากรณ์ค่าความเข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง จากภาพถ่าย โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ และแบบหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว
ทรงพล เกริกกิดาการ
3 Machine Learning-Based One-Class Fruit Classification Models for Apple Images Detection
แบบจำลองการคัดแยกผลไม้แบบหนึ่งชนิดด้วยการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับรูปแอปเปิ้ล
ศิริชัย โชติชาติมาลา
4 Automatic Diagnosis Model for Risk of Systomatic Venous Thromboembolism based on Machine Learning
แบบจำลองการวินิจฉัยอัตโนมัติ สำหรับความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ตามอาการ โดยอาศัยการเรียนรู้ของเครื่อง
อัจฉราภรณ์ สุขเพิ่ม
5 News Category Classification with Machine Learning Method
การจำแนกประเภทข่าวด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
กิตติศักดิ์ กิตติธานุสรณ์
6 A Big Data Analytics Platform Using a Raspberry Pi Cluster and Its Application to Social Network Analysis
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
ธีรวิทย์ สีฆสมิทธิ
7 Customer Experience Analytics for Thailand Hospital
การวิเคราะห์ประสบการณ์จากการใช้บริการโรงพยาบาลในประเทศไทย จากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
พนิดา กาศกลางดอน
8 The Analysis of THAI Language on Pregnancy Problems Domain: Using Latent Dirichlet Allocation for Topic Modeling
การวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองหัวข้อ
ปิยวรรณ ทองพลอย
9 Coffee Bean Quality Classification using Convolutional Neural Network
การจำแนกคุณภาพของเมล็ดกาแฟโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ
ชาคริต เสรีพงษ์
ลำดับ ชื่อบทความ​วิจัย รายชื่อผู้เขียน บทความ