บทความวิจัยของนายปฏิพล ศรีชุ่มสิน

//บทความวิจัยของนายปฏิพล ศรีชุ่มสิน

บทความวิจัยของนายปฏิพล ศรีชุ่มสิน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) เรื่อง การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับ ระบบสัญญาณ WiFi ในการระบุตาแหน่งมือถือในพื้นที่ปิด หรือ Indoor Localization through WIFI Fingerprint using Machine Learning

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักรในการวิเคราะห์สัญญาณ WiFi เพื่อทาการระบุตาแหน่งของอุปกรณ์รับสัญญาณภายในพื้นที่ในอาคาร โดยเราศึกษาการใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบ KNN, Random Forest และ Adaboost ในการวิเคราะห์สัญญาณ WiFi เราวัดประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้ Confusion Matrix และ Accuracy

>>เอกสารที่เกี่ยวข้อง<<

By |2020-09-10T05:28:07+00:00July 14th, 2020|News|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment