News

/News

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นางสาวเปมิกา บุญเสริมส่ง หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) นำเสนอบทความเรื่อง การศึกษาเทคนิคจำแนกประเภทแบบหลายมุมมอง A Study [...]

By |2020-06-10T13:44:22+00:00December 16th, 2019|News|0 Comments

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย   หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) นำเสนอบทความเรื่อง การวิเคราะห์และทำนายความนิยมเชิงเวลาของทวิตเตอร์ Analysis and [...]

By |2019-12-07T04:59:47+00:00December 7th, 2019|News|0 Comments

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นายศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) นำเสนอบทความเรื่อง  การจำแนกภาพขวดแบบเซ็ตเปิดด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน OPEN-SET BOTTLE [...]

By |2019-12-07T04:59:18+00:00December 7th, 2019|News|0 Comments

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นางสาวกานต์กมล ทวีผล หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(SWU) นำเสนอบทความเรื่อง แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกสำหรับการทำนายปริมาณความหนาแน่น ของฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครชั้นใน [...]

By |2019-12-07T05:17:15+00:00December 7th, 2019|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของธัญธิดี ถาวร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของธัญธิดี ถาวร ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติคณาจารย์บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ" สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร [...]

By |2019-11-20T14:57:23+00:00November 20th, 2019|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของนายนภวิชญ์ ทุมวงษ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายนภวิชญ์ ทุมวงษ์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "A Performance Comparison of Monolith [...]

By |2019-11-20T14:55:49+00:00November 20th, 2019|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายศรายุทธ ธิบดี

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายศรายุทธ ธิบดี ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การประมาณมวลกายและสัดส่วนจากภาพวาดด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก" สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร [...]

By |2019-11-20T14:54:06+00:00November 20th, 2019|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายผลการเรียนของนักเรียน" สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร [...]

By |2019-11-20T14:51:38+00:00November 20th, 2019|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวเปมิกา บุญเสริมส่ง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนางสาวเปมิกา บุญเสริมส่ง ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาเทคนิคจำแนกประเภทแบบหลายมุมมอง" สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร [...]

By |2019-11-11T01:52:15+00:00November 10th, 2019|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิเคราะห์และทำนายความนิยมเชิงเวลาของทวิตเตอร์" สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร [...]

By |2019-11-11T01:53:03+00:00November 10th, 2019|News|0 Comments