Vera

/Vera

About Vera

This author has not yet filled in any details.
So far Vera has created 22 blog entries.

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายศรราม หงษ์พรหม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายศรราม หงษ์พรหม ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การทำนายระดับความยากจนจากข้อมูลสำมะโนประชากรด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักร (PREDICTION [...]

By |2021-06-10T13:35:46+00:00June 10th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายกิตติศักดิ์ กิตติธานุสรณ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data [...]

By |2021-06-08T14:44:39+00:00June 8th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของพระธนู คะชา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของพระธนู คะชา ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การประเมินสมรรถนะการใช้งานฮาร์ดแวร์ของแอปพลิเคชันบนด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ (An [...]

By |2021-06-07T15:58:53+00:00June 7th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายกิตติพัฒน์ กะฐินทอง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายกิตติพัฒน์ กะฐินทอง ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับการทำนายการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน (A [...]

By |2021-05-13T15:17:17+00:00May 13th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายศิริชัย โชติชาติมาลา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data [...]

By |2021-04-16T14:04:47+00:00April 16th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายทรงพล เกริกกิดาการ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data [...]

By |2021-04-11T14:03:08+00:00April 11th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายเฉลิมชัย พิเดช

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายเฉลิมชัย พิเดช ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "ระบบจำแนกตั๋วงานอัจฉริยะด้วยเทคนิควิเคราะห์ข้อความไทย-อังกฤษ (SMART [...]

By |2021-04-08T15:44:31+00:00April 8th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายเอกภพ พูลสวัสดิ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายเอกภพ พูลสวัสดิ์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การจำแนกเพศจากข้อความบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Gender [...]

By |2021-04-08T15:26:49+00:00April 8th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุขเพิ่ม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data [...]

By |2021-04-06T16:22:28+00:00April 6th, 2021|News|0 Comments

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวนิภาภรณ์ พันธ์นาม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data [...]

By |2021-04-06T16:20:45+00:00April 5th, 2021|News|0 Comments