//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายณัฐพนธ์ อิทธินิรันดร

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายณัฐพนธ์ อิทธินิรันดร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนายณัฐพนธ์ อิทธินิรันดร ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การระบุตัวตนของอุปกรณ์ไอโอทีโดยใช้การวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเครือข่าย (IOT DEVICE IDENTIFICATION USING NETWORK TRAFFIC ANALYSIS )” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/woz-rnei-nrg วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9:00 – 12:00 น.

2023-07-20T03:04:30+00:00