//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนายสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองกำลังต้านทานแรงเฉือนในคานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่เสริมเหล็กลูกตั้งด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (A STUDY OF EFFICIENCY COMPARISON IN SHEAR STRENGTH REINFORCED CONCRETE BEAMS WITHOUT WEB REINFORCEDMENT MODELING USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/ech-wygf-krm วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:00 – 17:00 น.

2023-04-23T15:55:04+00:00