//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวเมธากาญจน์ ง้อตระกูล

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวเมธากาญจน์ ง้อตระกูล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนางสาวเมธากาญจน์ ง้อตระกูล ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การคัดแยกสายพันธุ์มะม่วงของไทย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (CLASSIFICATION OF THAI MANGOES USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/ari-upuf-tii วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15:00 – 17:00 น.

2023-04-22T15:35:49+00:00