//ขอเชิญรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายเอกชัย สุวรรณาลัย

ขอเชิญรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายเอกชัย สุวรรณาลัย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายเอกชัย สุวรรณาลัย ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์การบุกรุกบนระบบเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้เสริมแรงแบบแอดเวอร์เซอเรียลชนิดเครือข่ายคิวเชิงลึก (Network Intrusion Detection Systems Using Adversarial Reinforcement Learning with Deep Q-network)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/wkv-igqk-dup วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.

2021-07-14T07:20:28+00:00