//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวจิราภรณ์ เจริญยิ่ง

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวจิราภรณ์ เจริญยิ่ง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนางสาวจิราภรณ์ เจริญยิ่ง ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยใช้ RapidMiner (The Prediction of Student Performance Using Data Mining Techniques With RapidMiner)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/kxx-nayg-ihp วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น.

2021-07-12T03:47:06+00:00