//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาววรรษา เงินดี

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาววรรษา เงินดี

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนางสาววรรษา เงินดี ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การแนะนำหนังสือด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลโดยใช้ RapidMiner (BOOK RECOMMENDATION WITH DATA MINING USUING RAPIDMINER)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/kxx-nayg-ihp วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 – 14.30 น.

2021-07-10T04:43:47+00:00