//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายชาคริต เสรีพงษ์

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายชาคริต เสรีพงษ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนายชาคริต เสรีพงษ์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การจำแนกคุณภาพของเมล็ดกาแฟ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (COFFEE BEAN QUALITY CLASSIFICATION USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/njs-sjdb-csu วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:30-12:30 น.

2021-07-02T05:13:45+00:00