//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวพนิดา กาศกลางดอน

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวพนิดา กาศกลางดอน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนางสาวพนิดา กาศกลางดอน ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ประสบการณ์จากการใช้บริการโรงพยาบาลในประเทศไทยจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ (Customer Experience Analytics for Thailand Hospitals)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/ihr-cnsn-vqc วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-14.30 น.

2021-07-02T03:31:19+00:00