//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวปิยวรรณ ทองพลอย

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวปิยวรรณ ทองพลอย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนางสาวปิยวรรณ ทองพลอย ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองหัวข้อ (TOPIC MODELING) (THE ANALYSIS OF THAI LANGUAGE ON PREGNANCY PROBLEMS DOMAIN:USING LATENT DIRICHLET ALLOCATION FOR TOPIC MODELING)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/brm-tkeq-cja วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30-16.00 น.

2021-07-02T03:44:32+00:00