//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายธีรวิทย์ สีฆสมิทธิ

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายธีรวิทย์ สีฆสมิทธิ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนายธีรวิทย์ สีฆสมิทธิ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยคลัสเตอร์ระบบฝังตัวขนาดเล็กกะทัดรัด (A Lightweight Big Data Analytics Platform Using Embedded System Cluster)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/zio-aade-wpo วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

2021-06-25T14:22:13+00:00