//ขอเชิญรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายศรายุทธ ธิบดี

ขอเชิญรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายศรายุทธ ธิบดี

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายศรายุทธ ธิบดี ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้การประเมินภาพวาดมนุษย์ โดย ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (An Application of Evaluation of Human Sketches using Deep Learning Technique)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/zys-vopy-hef วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

2021-06-17T14:01:14+00:00