//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายศรราม หงษ์พรหม

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายศรราม หงษ์พรหม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายศรราม หงษ์พรหม ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การทำนายระดับความยากจนจากข้อมูลสำมะโนประชากรด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักร (PREDICTION OF POVERTY LEVEL ON CENSUS DATA USING MACHINE LEARNING)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/unb-ujad-hbg วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

2021-06-10T13:35:46+00:00