//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายศิริชัย โชติชาติมาลา

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายศิริชัย โชติชาติมาลา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนายศิริชัย โชติชาติมาลา ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “แบบจำลองการคัดแยกผลไม้แบบหนึ่งชนิดด้วยการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับรูปแอปเปิ้ล (Machine Learning-Based One-Class Fruit Classification Models For Apple Images)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/tfw-uvuo-baq วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-10.30 น.

2021-04-16T14:04:47+00:00