//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายทรงพล เกริกกิดาการ

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายทรงพล เกริกกิดาการ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) ของนายทรงพล เกริกกิดาการ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “แบบจำลองการพยากรณ์ค่าความเข้มข้น PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงจากภาพถ่าย โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ และแบบหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว (24-Hour Forecasting Models for PM2.5 Concentration from Photos Using Convolutional Neural Network and Long Short-Term Memory)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/gpk-xjhw-dhn วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:30-12:30 น.

2021-04-11T14:03:08+00:00