//ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายเฉลิมชัย พิเดช

ขอเชิญรับฟังการสอบสารนิพนธ์ ของนายเฉลิมชัย พิเดช

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายเฉลิมชัย พิเดช ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ระบบจำแนกตั๋วงานอัจฉริยะด้วยเทคนิควิเคราะห์ข้อความไทย-อังกฤษ (SMART IT SERVICE DESK TICKET CLASSIFICATION SYSTEM USING THAI-ENGLISH TEXT ANALYSIS AND MACHINE-LEARNING TECHNIQUES)” สถานที่ online ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/zox-zkhy-fwg วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.00-10.00 น.

2021-04-08T15:44:31+00:00