//ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของนายปรัชญา สิงหวรวงศ์

ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของนายปรัชญา สิงหวรวงศ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนายปรัชญา สิงหวรวงศ์

ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 ล่วงหน้าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว (Forecasting PM2.5 in Chiang Mai Using Long Short-Term Memory Models)”

สถานที่ การสอบออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/tdw-iuag-iqi วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

2020-10-07T11:03:37+00:00