//ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของนายปฏิพล ศรีชุ่มสิน

ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของนายปฏิพล ศรีชุ่มสิน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายปฏิพล ศรีชุ่มสิน ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับระบบสัญญาณ WiFi ในการระบุตำแหน่งมือถือในพื้นที่ปิด(INDOOR LOCALIZATION WIFI FINGERPRINT USING MACHINE LEARNING)” สถานที่ การสอบออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/xsn-kpth-hsh วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น.

2020-06-10T13:39:12+00:00