//ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของนายนรเศรษฐ์ กรุดสมัย

ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของนายนรเศรษฐ์ กรุดสมัย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายนรเศรษฐ์ กรุดสมัย ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาผลของการใช้อัลกอริทึมแยกแยะคุณลักษณะต่ออัลกอริทึม tSNE(STUDY OF THE EFFECT OF FEATURES EXTRACTION ON tSNE ALGORITHM)” สถานที่ การสอบออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ meet.google.com/mcy-nipe-uyu &lt วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น.

2020-06-10T13:40:32+00:00