//ขอเชิญรับฟังการการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายภานุพงษ์ ร่องอ้อ

ขอเชิญรับฟังการการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายภานุพงษ์ ร่องอ้อ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายภานุพงษ์ ร่องอ้อ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลกระทบของการทำการสกัดคุณลักษณะของข้อมูลและการแทนที่ข้อมูล กับแบบจำลองพยากรณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สำหรับบริเวณกรุงเทพมหานคร (The Impact of Feature Extraction and Data Imputation on PM2.5 Forecasting Model for Bangkok Area)”

สถานที่ การสอบออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/oys-veoq-dmm วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

2020-06-11T17:34:17+00:00