//ขอเชิญรับฟังการการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายพรพรหม พิเรนทร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญรับฟังการการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายพรพรหม พิเรนทร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายพรพรหม พิเรนทร ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การทำกายภาพบำบัดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยระบบปฏิสัมพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ (Stroke Rehabilitation based on Intelligence Interaction System)” สถานที่ การสอบออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/ubk-rtyg-mau วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น.

2020-06-10T13:41:41+00:00