//ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของ นายนภวิชญ์ ทุมวงษ์

ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของ นายนภวิชญ์ ทุมวงษ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของ นายนภวิชญ์ ทุมวงษ์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโมโนลิธและไมโครเซอร์วิสโดยใช้ดอคเกอร์และคูเบอร์เนตส์ (PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN MONOLITH AND MICROSERVICES USING DOCKER AND KUBERNETES)” สถานที่ การสอบออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet

โดยสามารถติดตามได้ที่  https://meet.google.com/etu-vtim-xrg  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น.

2020-06-10T13:43:19+00:00