//ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช

ขอเชิญรับฟังการการสอบสารนิพนธ์ ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายผลการเรียนของนักเรียน (Student’s Performance Prediction Using Machine Learning)” สถานที่ การสอบออนไลน์ผ่าน Google Hangout โดยสามารถติดตามได้ที่ https://meet.google.com/rso-twfu-mco วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น.

2020-04-12T12:52:13+00:00