//การสัมภาษณ์นิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาการข้อมูล​ (วท.ม.)

การสัมภาษณ์นิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาการข้อมูล​ (วท.ม.)

การสัมภาษณ์นิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาการข้อมูล​ (วท.ม.) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-03-02T16:43:36+00:00