//ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นางสาวเปมิกา บุญเสริมส่ง หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)

นำเสนอบทความเรื่อง การศึกษาเทคนิคจำแนกประเภทแบบหลายมุมมอง A Study Of Classification Technique Using Multi-View.

ในการประชุมวิชาการ The 11th National Science Research Conference, Smart Science Smart World

2020-06-10T13:44:22+00:00