//ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย   หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)

นำเสนอบทความเรื่อง การวิเคราะห์และทำนายความนิยมเชิงเวลาของทวิตเตอร์ Analysis and Prediction of Temporal Twitter Popularity Using Dynamic Time Warping

ในการประชุมวิชาการ  The 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE). Thailand,2019

2019-12-07T04:59:47+00:00