ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช

//ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายผลการเรียนของนักเรียน”

สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 11.00

2019-11-20T14:51:38+00:00