ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของธัญธิดี ถาวร

//ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของธัญธิดี ถาวร

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของธัญธิดี ถาวร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของธัญธิดี ถาวร ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติคณาจารย์บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ”

สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – 17.00

2019-11-20T14:57:23+00:00