ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของนายนภวิชญ์ ทุมวงษ์

//ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของนายนภวิชญ์ ทุมวงษ์

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ของนายนภวิชญ์ ทุมวงษ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายนภวิชญ์ ทุมวงษ์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “A Performance Comparison of Monolith and Microservice using Docker and Kubernetes”

สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00

2019-11-20T14:55:49+00:00