ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายศรายุทธ ธิบดี

//ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายศรายุทธ ธิบดี

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายศรายุทธ ธิบดี

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของนายศรายุทธ ธิบดี ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประมาณมวลกายและสัดส่วนจากภาพวาดด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก”

สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 – 12.00

2019-11-20T14:54:06+00:00