//ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

น.ส.ลวณา มสารกรัณฑ์ นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)

นำเสนอบทความเรื่อง
“การจำแนกประเภทของโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าจากข้อมูลแบบประเมินอาการวิงเวียนศีรษะโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”
Classification of Benign Paroxysmal Positioning Vertigo Types from Dizziness Handicap Inventory using Machine Learning Techniques

ในการประชุมนานาชาติ International Conference on Intelligent Informatics and BioMedical Sciences (ICIIBMS 2018) กรุงเทพฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

2019-03-27T11:06:57+00:00