//ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นายธนัท จรณะสมบูรณ์ นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)

นำเสนอบทความเรื่อง “A Comparative Study for Repeat Buyer Prediction: Kaggle Acquire Valued Shopper Case Study”

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Information Science and System (ICISS 2019) ที่มหาวิทยาลัย Tokai, โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น, 17 มีนาคม 2562

2019-03-27T11:05:14+00:00