//ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นาย ปริวรรต ปธานราษฎร์ นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)

นำเสนอบทความเรื่อง Performance Prediction of Jupyter notebook in JupyterHub using Machine Learning
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS 2018), 21 – 24 October, 2018, Bangkok, Thailand.

2019-02-02T04:49:11+00:00