//ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นายสุทธิพงศ์ ผ่องแผ้ว นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)

นำเสนอบทความเรื่อง การศึกษาอัลกอริธึมการแบ่งกลุ่มโดยใช้ k-mean สำหรับการแยกเมล็ดพันธ์ุ
A study of K-mean clustering algorithm for seed classification

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 14 (ACTIS & IACTIS-2018) และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2018), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพฯ, 23 กรกฎาคม 2561

2019-02-02T04:57:18+00:00