//ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

ข่าวนิสิตนำเสนอบทความ

นาย อภิชิต ปัตถาวะโร นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)

นำเสนอบทความเรื่อง Anomaly-based Network Intrusion Detection System through Feature Selection and Hybrid Machine Learning Technique
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on ICT and Knowledge Engineering ICT & Knowledge Engineering 2018 Conference 21-23 November 2018, Siam University, Bangkok, Thailand

2019-02-02T05:01:24+00:00