โครงสร้างหลักสูตร (ปีการศึกษา 2562 – 2566)

/โครงสร้างหลักสูตร (ปีการศึกษา 2562 – 2566)
โครงสร้างหลักสูตร (ปีการศึกษา 2562 – 2566)2024-02-27T08:25:55+00:00

โครงสร้างหลักสูตร (ปีการศึกษา 2562 – 2566)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (วท.ม.) แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 • หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ก 2: มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 25 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ซึ่งผู้จะสำเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

 • หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ข: มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 31 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ซึ่งผู้จะสำเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

รายวิชา แบบ ก 2 แบบ ข
หมวดวิชาบังคับ 13 13
หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 12 18
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 12 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 37 37

หมวดวิชาบังคับ

กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต ดังนี้
 • วข510 การจัดการข้อมูล
  (DS510 Data Management)
 • วข511 วิทยาการข้อมูล
  (DS511 Data Science)
 • วข512 การเรียนรู้ของเครื่อง
  (DS512 Machine Learning)
 • วข513 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
  (DS513 Cloud Computing)
 • วข514 สัมมนาและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการข้อมูล
  (DS514 Seminar and Research Methodology in Data Science)

หมวดวิชาเลือก

แผน ก2 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 • วข521 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก
  (DS521 Neural Networks and Deep Learning)
 • วข522 การทำเหมืองข้อมูล
  (DS522 Data Mining)
 • วข523 ทฤษฎีและการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์
  (DS523 Theories and Applications of Artificial Intelligence)
 • วข524 ข้อมูลขนาดใหญ่
  (DS524 Big Data)
 • วข525 ระบบคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
  (DS525 Data Warehouse and Business Intelligence)
 • วข531 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
  (DS531 Internet of Things)
 • วข532 การวิเคราะห์ข้อความ
  (DS532 Text Analytics)
 • วข533 ชีวสารสนเทศศาสตร์
  (DS533 Bioinformatics)
 • วข534 การวิเคราะห์ภาพและวีดิทัศน์
  (DS534 Image and Video Analytics)
 • วข535 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
  (DS535 Social Network Analysis)
 • วข536 ความปลอดภัยทางไซเบอร์
  (DS536 Cybersecurity)
 • วข660 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล
  (DS660 Special Topics in Data Science)
 • วข661 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการข้อมูล
  (DS661 Selected Topics in Data Science)
 • วข662 แนวโน้มปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล
  (DS662 Current Trends in Data Science)

หมวดวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • แผน ก แบบ ก2
  • ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
   (GRT691 Master’s Thesis)
 • แผน ข
  • สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
   (GRI681 Independent Study)
  • ปมท633 การสอบประมวลความรู้
   (COM633 Comprehensive Examination)

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
 • วข501 การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมสำหรับวิทยาการข้อมูล
  (DS501 Programming and Algorithms for Data Science)
 • วข502 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล
  (DS502 Mathematics and Statistics for Data Science)