แผนการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2566)

/แผนการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2566)
แผนการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2566)2023-06-22T14:53:07+00:00

การเรียนการสอนจะดำเนินการในเวลานอกราชการในวันเสาร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยแผนการศึกษาด้านล่างนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรซึ่งอาจมีเปลี่ยนแปลงได้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วข510 การจัดการข้อมูล 3
วข511 วิทยาการข้อมูล 3
วข513 การประมวลแบบกลุ่มเมฆ 3
รวม 9
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วข— วิชาเอกเลือก 3
วข— วิชาเอกเลือก 3
วข512 การเรียนรู้ของเครื่อง 3
รวม 9

แบบ ก, แบบ ก2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วข— วิชาเอกเลือก 3
วข— วิชาเอกเลือก 3
วข514 สัมมนาและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการข้อมูล 1
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3
รวม 10

แบบ ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วข— วิชาเอกเลือก 3
วข— วิชาเอกเลือก 3
วข514 สัมมนาและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการข้อมูล 1
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3
รวม 10

แบบ ก, แบบ ก2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9
รวม 9

แบบ ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วข— วิชาเอกเลือก 3
วข— วิชาเอกเลือก 3
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3
รวม 9