เกี่ยวกับสาขาวิชา

/เกี่ยวกับสาขาวิชา
เกี่ยวกับสาขาวิชา2019-08-30T10:32:20+00:00

วิทยาการข้อมูล​ (วท.ม.)

บทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศคือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละองค์กรเป็นตัวจักรสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเกือบทุกองค์กร ช่วยให้การดำเนินการและธุรกรรมขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ การจัดการความรู้ การประสานการทำงาน การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร และการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค เป็นต้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ไม่สามารถคาดคะเนได้โดยง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ต้องติดตามและศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเอง นอกจากนี้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารของประเทศไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) และฉบับที่ 3 (ฉบับร่าง พ.ศ. 2557-2561) ได้เน้นย้ำถึงการที่ประชาชนควรมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในการก้าวเข้าสู่ยุคสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 โดยมีพันธกิจหลักที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สังคม รวมทั้งผลิตนักวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูล (Master of Science in Data Science หรือ MSDS) นี้ดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในภาครัฐ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงให้สอดคล้องต่อแผนการพัฒนาประเทศ ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกลุ่มวิชาที่หลากหลายให้เลือกและมีคณาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้เป็นที่ประจักษ์​ในระดับสากล ที่พร้อมจะให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้เรียน