อาจารย์ประจำหลักสูตร

/อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร2021-06-02T14:35:38+00:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูลประกอบด้วยคณาจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูงโดยจบการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีผลงานวิจัยและผลการประยุกต์ใช้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนาประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
อ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ
อ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ
อ.ดร.วีระ สอิ้ง
อ.ดร.วีระ สอิ้ง
อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี
อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี
ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ
ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ
อ.ดร.ศุภร คนธภักดี
อ.ดร.ศุภร คนธภักดี
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
อ.ดร.นภา แซ่เบ๊
 • อาจารย์พิเศษ

  • ดร.ชยกฤต เรืองศิริวัฒน์ (ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))
  • ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))
  • รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • อ.ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • อ.ดร.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  • อ.กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข (นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส, บจ. Cluster Kit)
  • อ.ดร.รัตน์ชัยนันท์​ ธรรมสุจริต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • ผศ.ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร (ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)