อาจารย์ประจำหลักสูตร

/อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร2023-06-22T14:42:09+00:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูลประกอบด้วยคณาจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูงโดยจบการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีผลงานวิจัยและผลการประยุกต์ใช้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

ผศ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ
ผศ.ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์เลขานุการหลักสูตร
ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
อ.ดร.วีระ สอิ้ง
อ.ดร.วีระ สอิ้ง
อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี
อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี
ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ
ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ
อ.ดร.ศุภร คนธภักดี
อ.ดร.ศุภร คนธภักดี
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
ผศ.ดร.นภา แซ่เบ๊
ผศ.ดร.นภา แซ่เบ๊
อ.ดร.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์
อ.ดร.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์
อ.ดร.บรรพตรี คมขำ
อ.ดร.บรรพตรี คมขำ
 • อาจารย์พิเศษ (อดีตและปัจจุบัน)

  • ดร.ชยกฤต เรืองศิริวัฒน์ (ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))
  • ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์อีลีท จำกัด ในเครือเบญจจินดา)
  • รศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • ผศ.ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • ผศ.ดร.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  • อ.กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข (นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส, บจ. Cluster Kit)
  • ผศ.ดร.รัตน์ชัยนันท์​ ธรรมสุจริต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • รศ.ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร (ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  • ดร.สุนทร ศิระไพศาล (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค))
  • ดร.กานต์ อุ่ยวิรัช (ODDS)
  • อ.เอกภพ พูลสวัสดิ์ (True Corp)
  • อ.ศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล (มหาวิทยาลัยรังสิต)