รายละเอียดการสมัคร

/รายละเอียดการสมัคร
รายละเอียดการสมัคร2024-02-27T08:37:00+00:00
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
เวลาเรียน – นอกเวลาราชการ
จำนวนรับ 50
แผนการเรียน แผน 2 แบบวิชาชีพ
วันที่เปิดรับสมัคร (ปีการศึกษา 2567) โปรดติดตามข่าวสารได้ใน Facebook page: msds.swu
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าสมัคร
  1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อ บังคับเฉพาะ 2.1, 2.2)
   • 2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
   • 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
   • 2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    *เฉพาะกรณีที่ชื่อ / นามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน
   • 2.4 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบแบบ pBT/ITP ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ iBT ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ cBT ไม่ต่ำกว่า 133 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SWU-SET B2 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป นอกจากนี้ผู้สมัครชาวไทยที่จบการศึกษาปริญญาตรี หรือโท จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปเช่นกัน (ถ้ามี จะทำให้สามารถจบการศึกษาได้ทันที โดยไม่ต้องรอสอบ หรือเรียนภาษาเพิ่มเติมอีก)
   • 2.6 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล msds@g.swu.ac.th
    โดยรวมไฟล์เอกสารเรียงลำดับจากข้อ 2.1 – 2.4 เป็นไฟล์ .pdf หนึ่งไฟล์เท่านั้น
    ระบุหัวเรื่อง: เอกสารประกอบการสมัคร_MSDS_ชื่อ_นามสกุล
    *เอกสารต้องลงวันที่ส่งภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  3. รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก
   • สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
    คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการสอบข้อเขียนและคุณสมบัติอื่นๆของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกผู้สมัครไว้จำนวนหนึ่งเข้าสอบสัมภาษณ์วิชาการ หลังจากนั้นจะนำผลการสอบสัมภาษณ์ไปใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินผลขั้นสุดท้าย
  4. กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ

หมายเหตุ

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล Email : msds@g.swu.ac.th หรือ
  Facebook page @msds.swu
 2. ผู้สมัครควรอ่านขั้นตอนการใช้งาน token ซึ่งเป็นระบบการรับสมัครแบบใหม่ ได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=242