รายละเอียดการสมัคร

/รายละเอียดการสมัคร
รายละเอียดการสมัคร2020-01-30T16:27:05+00:00
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
เวลาเรียน – นอกเวลาราชการ
จำนวนรับ 25
ค่าสมัคร 800
แผนการเรียน ก และ ข
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าสมัคร
  1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
   • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
   • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส
    *เฉพาะกรณีที่ชื่อ / นามสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน
   • หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ
    *ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี (แบบ อ.5)
   • (ถ้ามี) ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุในข้อ 1
    *ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบ อ.6)
   • (ถ้ามี) ใบรับรองความความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ใบแจ้งผลสอบ TOFEL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ 133 คะแนน (computer based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ iBT ไม่ต่ำกว่า 45 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
   • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบลงทะเทียน ถึงงานรับนิสิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอบสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    *เอกสารต้องลงวันที่ส่งภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  3. รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก
   • สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
   • สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
    คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการสอบข้อเขียนและคุณสมบัติอื่นๆของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกผู้สมัครไว้จำนวนหนึ่งเข้าสอบสัมภาษณ์วิชาการ หลังจากนั้นจะนำผลการสอบสัมภาษณ์ไปใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินผลขั้นสุดท้าย
  4. กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ

หมายเหตุ

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียนการฯ ให้ติดต่อ
  E-mail: msds@g.swu.ac.th เบอร์โทร: 02-649-5000 ต่อ 1-8433 หรือ 1-8625
 2. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
 3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.